Go to menu Go to contents Go to footer

Samyang Corpotation

产品介绍

工程塑料是比一般塑料在透明性、耐热性和机械性 特性方面更优秀,所以不仅是电气、电子、汽车、 医疗、保安、机械零部件等材料,而且广泛用于光学 用途的高性能材料。

资料库
Application Automotive Item PBT Connector
Brand TRIBIT Base Resin PBT
强化/一般 强化 阻燃/非阻燃 非阻燃
Grade (产品名) 1500G20K MSDS(KOR) N/A
TDS N/A RoHS file download (RoHS)TRIBIT 1500G20K BK.PDF
MSDS(ENG) file download (GHS_MSDS)TRIBIT 1500G20K BK_1349A(EN).pdf 其它 N/A
UL N/A
Characteristic High Impact, HB
目录